Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 15 —

2. — Van den bibliothecaris, die ter zijner beschikking voor aankoop van boeken, voor abonnementen op tijdschriften enz. slechts een bedrag van fl. 2,000 heeft, wordt geeischt dat hij, alvorens over te gaan tot aankoop van alle andere werken, telkens eerst de schriftelijke toestemming van den betrokken hoogleeraar aanvraagt. Dat aan deze eisch uiterst streng de hand gehouden wordt moge blijken uit het feit dat toen eens, geheel te goeder trouw in het belang der bibliotheek en op verzoek van een anderen hoogleeraar, aan deze bepaling niet letterlijk voldaan was, onmiddellijk bij het Curatorium een formeele aanklacht ingediend werd (1).

3. — Van den bibliothecaris wordt door eenige instituutsdirecteuren en faculteitsvoorzitters ge-

(1) Zie een overzicht over deze aangelegenheid, die toont tot welke moeilijkheden het gevolgde systeem aanleiding geeft op p. 31 32.

Een ander voorbeeld, uit vele, tot welke onwaarschijnlijke moeilijkheden en tijdverspilling het zeggenschap van faculteitsvoorzitters en instituutsdirecteuren over het bestellen van tijdschriften voor de tijdschriftenzaal aanleiding geeft vindt men p. 33-35.

Sluiten