Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 17 —

gerechtvaardigde, ontevredenheid van het academisch gevormde publiek, dat niet in staat is kennis te nemen van het overgroote gedeelte der belangrijke aanwezige werken, omdat deze bijna alle, vaak zonder de minste noodzakelijkheid, in de instituutsbibliotheken geplaatst worden, waaruit ze volgens de instructie « « om welke reden dan ook » niet mogen worden verwijderd (1).

Niettegenstaande de door mij' op hoogen prijs gestelde medewerking en steun welke ik van Uw college en van het Curatorium mocht ondervinden, blijkt het tengevolge der bestaande verhoudingen onmogelijk om den tegenwoordigen bibliothecaris een positie en een invloed te verzekeren gelijkstaande aan die zijner collega's aan de andere universiteitsbibliotheken, welke voor de goede organisatie der aan zijne zorgen toevertrouwde bibliotheek noodzakelijk zijn.

Ik heb, zelfs ten koste mijner gezondheid, op alle wijzen getracht in dezen toestand verbetering te

(1) Zie p. 21-22 en 25-26.

Sluiten