Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 28 —

kan weten hoe de koers van het buitenlandsch geld dan zal zijn. Een netto berekening zou dus eerst mogelijk zijn na 3 tot 4 maanden. De toezending daarvan is dan echter veel te laat, daar het crediet in dien tusschentijd al lang overschreden zou kunnen zijn. Ik berekende daarom de z. g. bruto prijzen en had het voornemen nade jaarlijksche controle mijner boekhouding door Uw college het verschil tusschen de netto- en brutoprijzen pond-pondsgewijze om te slaan over de verschillende afdeelingen. Het is natuurlijk mogelijk dat de eene afdeeling een kleinigheid meer zou ontvangen dan haar werkelijk toekwam en de andere afdeeling een kleinigheid minder, maar de verschillen zouden naar ik vermoedde zoo uiterst gering zijn dat deze de door mij gevolgde eenvoudige en weinig tijd kostende methode stellig zouden wettigen. De Heer van Ketel (1) raadde mij aan ter vergelijking op eenige afdeelingen ook de netto methode toe te passen. Dit is geschied voor onderstaande afdeelingen en heeft geleid tot het

(1) Door het Bestuur der Sint Radboudstiohting aangesteld om de rekeningen te controleeren.

Sluiten