Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

caris zeker niet uitblijven; handel ik volgens den wensch dezer faculteit dan zal de Theologische Faculteit m. i. terecht protesteeren. Ik heb daarom besloten de abonnementen op beide tijdschriften te annuleeren. Dit zal echter wel tot resultaat hebben een protest van den betrokken hoogleeraar, die nu niet meer de tijdschriften vindt die hij noodig heeft.

Dx stel Uw college met een en ander op de hoogte, om U een practisch bewijs te leveren van de onmogelijkheid om met de thans geldende instructies van den bibliothecaris den vrede te bewaren, en U beleefd in overweging te geven het daarheen te willen leiden dat deze zoo worden herzien dat een behoorlijke en duurzame ontwikkeling der bibliotheek mogelijk worde, zonder dat de bibliothecaris telkens genoodzaakt wordt lange correspondenties te voeren over allerlei futiele kwesties, die overal elders door den bibliothecaris zonder inmenging van derden, geregeld worden.

Sluiten