Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

zult haar zelfs in den hemel niet vinden" is een waar gezegde van zedenleeraars. Vroolijkheid behoort wel degelijk tot de moraal. Slecht humeur is een ziekteverschijnsel, maar men mag een ander niet daaronder doen lijden. „Leer te lijden zonder te klagen" heeft een Duitsche keizer gezegd. De grootste kunst is om te lijden en toch vroolijk te zijn. Een gezond mensch is vroolijk, maar men kan ook kunstmatig den levenslust aankweeken. Ieder mensch mist veel maar heeft ook veel. Om te beginnen heeft hij het leven, dat een zeer groote schat is, indien men het goed gebruikt. Niemand zoude met een ander willen ruilen, indien de ruil volkomen moest zijn. Waar eene schaduwzijde is, is ook eene lichtzijde.

Vroolijkheid moet geene opgewondenheid zijn, maar die kalme opgewektheid, welke noodig is om zijnen plicht te vervullen. Men kent de menschen aan hunnen lach. Het spreekt van zelf, dat men niet altijd vroolijk kan zijn, maar men moet zonder noodzaak nooit treuren. Een kostschoolhouder sprak achtereenvolgens twee zijner leerlingen; de een zeide eene prachtige wandeling gemaakt te hebben, de ander zeide eene leelijke wandeling gemaakt te hebben; het bleek dat beiden denzelfden weg geloopen hadden! Het is de vraag maar hoe men kijkt.

Eene vroolijke levensopvatting is ook voor het

Sluiten