Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

lichaam heilzaam. Men wandelt opgewekter, men eet smakelijker, men slaapt rustiger. Maar bovenal werkt zij gunstig op de omgeving; niets is zoo aanstekelijk als een vroolijk gemoed. Het is dikwijls moeilijk om vroolijk te zijn, maar het is eene moeite, die loont. Vroolijke menschen zijn overal welkom. Een vroolijk gezicht is eene zon in huis. Eene vroolijke stem stemt aangenaam.

Tot de vroolijkheid draagt veel bij, dat men zich niet overwerkt. Wie veel wil werken, moet niet te veel werken. Overwerken is slecht voor den werker en voor het werk en neemt den levenslust weg. Men moet ook niet altijd genoegens opzoeken en zich door een ander vroolijk laten maken. De kunst is zich zelf vroolijk te maken. Ten koste van een ander moet men zich nooit vroolijk maken.

WILSKRACHT. Daar de voortdurendheid noodig is om van ons beginsel ons karakter te maken, behoeven wij de kracht om dat beginsel te doen voortduren. Wie die kracht niet van nature heeft, kan en moet ze door oefening verkrijgen. Het groote nut der tegenspoeden komt hier uit. De zoogenaamde Zondagskinderen verkeeren hierbij in de grootste moeilijkheid. Het zijn de menschen, wien alles medeloopt; hetzij degenen,

Sluiten