Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1927 26

schoone jonge vrouw langzamerhand te ontdooien en zelf iets van tweestrijd en wederliefde in zijn binnenste te voelen ontwaken, al heeft hij haar ook eerst gedreigd haar in 't aangezicht te zullen slaan op den schaamteloozen mond, die zulk een liefdesbetuiging durfde uiten. Bij God, denkt Phaedra, gelukkig ben ik hem dan toch niet geheel en al onverschillig! In die ontdekking begint zij als te herleven en vergeet in hare extase geheel de haar aangekondigde terugkomst van Theseus. De schildering van het geheele tafereel is dusdanig, dat wij niet anders dan diep medelijden krijgen met de ongelukkige vorstin, wier gemoed zweeft tusschen een ontembaren hartstocht en plichtsgevoel, om ten slotte, geen uitkomst meer ziende, zich van een hoog balcon in zee te storten. Wordt in de Antigone een soortgelijke tweestrijd tusschen socialen wettelijken plicht en spontanen persoonlijken aandrift beëindigd door een gerechtelijke straf die ons pijnlijk aandoet, — hier wordt het conflict beslecht door vrijwilligen zelfmoord.

VI.

Na in het voorgaande de verschillende uitbeeldingen der Phaedrastof te hebben nagegaan en onderling te hebben vergeleken, blijft ons thans nog over om het daarin vervatte probleem meer algemeen psychologisch te bekijken, en langs dien weg te zien of wellicht aan de eene behandelingswijze de voorkeur dient geschonken te worden boven de andere.

De eerste vraag is dan wel deze: hoe zal een vrouw in de omstandigheden van Phaedra zich waarschijnlijk gedragen, wanneer zij bedeeld is met eenzelfde temperament ? Het is natuurlijk zeer wel mogelijk, dat zij er van weerhouden wordt op eenigerlej wijze aan hare sterke

Sluiten