Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1927

30

te leveren. Het ware zeker een inbreuk op in ons gesteld vertrouwen, indien men een ons vrijwillig onthuld geheim, dat slechts onszelven aangaat, ging wereldkundig maken; evenals omgekeerd de man het der vrouw terecht hoogst euvel zou kunnen duiden, indien zij zijn afgewezen aanzoek overal ging rondbazuinen. Hier evenwel hebben wij, gelijk reeds opgemerkt, te doen met het bizonder geval dat de echtgenoot tevens de vader is van den beminde en daarenboven vorst is van een rijk. Waar deze een zoo hooge staatspositie inneemt, kan de zoon het noodig achten hem te waarschuwen voor de wuftheid zijner gemalin, opdat hij haar als vorstin aanmane tot hoogere tucht en ingetogenheid, gelijk het staatsbelang dat vordert.

En eindelijk de vraag of het waarschijnlijk mag heeten, dat Phaedra een einde maakt aan haar leven na de zware beschuldiging te hebben uitgebracht en zelfs nadat, gelijk bij Euripides, de beminde zich door een eed verplichtte tot zwijgen. Een dergelijke zelfmoord kan het gevolg wezen van verschillende gemoedsbeweegredenen. Hij kan voortvloeien uit vrees voor wat haar in de toekomst te wachten staat, wanneer haar liefdesaanbod eenmaal den strengen gemaal mocht zijn ter oore gekomen. Maar ook ingeval er door den dood van den beminde toch geen sprake meer van is, dat wat er voorviel ontdekt zou worden, en daardoor alle kans op gevaar voor haar is geweken, — ook in dat geval kan toch zulk een zelfmoord begrijpelijk worden als gevolg van gekwetste ijdelheid, het grievend gevoel van verloren eer, eventueel gepaard met een ertegen opzien voortaan met den stiefzoon te moeten samenleven na wat er is voorgevallen. En eindelijk kan al het ondervonden verdriet en de bittere teleurstelling dermate hare levensvreugde ondermijnen, dat het leven haar niet meer de moeite waard is, nu het voor haar alle aantrekkelijkheid heeft verloren.

Sluiten