Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's ochtends begon en 's avonds eindigde acht hij een deugd. Dat het besluit „met de profecye van Salomons huwelijck aen Faroos dochter, en de koomste van den beloofden Messias, zijn vlught voor den tyran Herodes in Egypten, en de beroepinge van Joden en Heidenen tot het Christelijck geloof", vindt hij een verheugend einde.

Het is de moeite waard nategaan, hoe hij dit alles uiteenzet, ook het zingen en spelen der reien: de wijsheid en geleerdheid die erin wordt uitgesproken.

„Boven al"—zegt hij dan—„blyckt hier Gods wonderbaere voorzienigheid, die de boosheid der Blinde menschen buiten hun wit weet te bezigen en te beleiden tot behoudenisse vangeheelekoningkrijcken, landen en volcken; en wat al zwaerigheid men zomtijds kan verhoeden door de wijsheid van eenen eenigen raedsman. Josefs onwraeckgierige verzoenelijckheid stelt hem eer onder den Christelijcken doop, als onder de wet der besnijdenisse. Hy draeght zich als een degelijck vorst, en toont dat mogentheid en vromigheid wel kunnen vergezelschapt gaen, zonder dat de regeerder zich aenstelle als een die van schellemstucken en booze geveinstheid t' zaemen hangt. Men hoort hier geen grollen noch beuzelingen, veel min ophitzingen tot weerspannigheid, moorden, rooven en pionderen: maer de toehoorder word aengemaent tot vrede en vromigheid; de vorst tot rechtvaerdigheid en Godvruchtigheid; de gemeente tot gehoorzaemheid aen God en den koning, en haere wettige overheid.

64

Sluiten