Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier is niets dat verre gehaelt, opgetoit of geblancketis, maer de leeringen zijn zuiver gelijck oock de stijl: de schildery is natuurlijck levendigh en gloeiende".

Wij weten niet of dit spel al dadelijk op het tooneel van de Academie gespeeld werd, maar wel dat het, van 1638 af, jaar aan jaar in de nieuwe schouwburg werd vertoond. Daaruit, en uit het groote aantal drukken dat ervan verschenen is, en ook uit het feit dat Vondel er later JosephinDothan en Joseph in Egypten aan toevoegde, waarna meermalen de heele trilogie op éen avond gegeven werd, leiden we af dat het welslagen van deze proeve, van een vertaalwerk dat, wat dictie betrof, beneden zijn talent bleef, hem overtuigd moet hebben dat de weg naar het tooneel weer voor hem openlag en hij zijn nieuwe drama gevonden had.

Twee jaar later schreef hij de Gysbreght. Hij kon zijn poging een epos te dichten, zijn Konstan tijn, opgeven; niet omdat zijn moed, zooals hij in 1639 aan De Groot schreef, een krak gekregen had; maar omdat hij zijn eigenlijke loopbaan, die van tooneeldichter, was ingegaan.

5

65

Sluiten