Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opzichte van de strofe. Ook dan ontstaan gedichten waarin ieder vers een geheel volzin-deel dekt, maar htm verhouding is anders: men is dan namelijk geneigd aantenemen dat de strofe alleen een gevolg is van de zin-verdeeling. Zoo m de Jephta:

Wie gerust en stil Zich kan overgeven

Aan een anders wil. Zonder wederstreven,

In gelaetenheit Tegens eigen oordeel,

Dat hier tegens pleit, Afstaen van zijn voordeel,

Heeft een stercker maght Onder zich gebragt Dan die heiren overwint —

Een groot aantal strofen van Vondel hebben deze schijn van uit de volzin ontstaan te zijn, en hij versterkt die door twee eigenaardigheden. Ten eerste, door zijn herhaald gebruik van gepaard rijm, waardoor de strofe tot een zeker aantal coupletten verbroken wordt. En ten tweede: door dan aan de verschillende coupletten of aan een enkel vers ervan een afzonderlijke lengte te geven. Zoo in de Inwijdinge der Schilderkunste:

Gelijk de zonnebloem haer oogen Uit minne draeit naer 's hemels bogen,

En volgt met haer gezicht

Het alverquikkend licht, De zon, die 't al zijn verwe geeft, En daer geboomte en plant by leeft,

iS9

Sluiten