is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van de Vondeltentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, 13-24 december 1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

Vondelmuseum

193. Plempius (Vopiscus Fortunatus). Aetat. XLII. L Backer pinx.

T. Matham fee. Met Lat. onderschrift zonder onderteekening. — Mr. 4232.

194. Marius (Leonardus). — N. Moyaert pinx. ad vivum. T.

Matham excud. Amst. — Mr. 3438.

195. Vliegerus (Jacob). — Portret, zonder naam van graveur.

Met Lat. onderschrift. U. 487.

196. Wtenbogaert (Joh.), Ets van Rembrandt.

Rem. gem.

197. Crachtius (Stephanus). — I. Spilberge pinx. Th. Matham

sculps. Jac. Jansz. Straetman excud. Met onderschrift van J. v. Vondel.

Prenten betrekking hebbende op VondeFs leven.

198. Colonia Agrippina. Met allegorisch randwerk en wapens,

Latijnsche en Duitsche opschriften. Jo. toussijn del. AuBRY fee.

199. Woonhuis — Vondel's — in de Warmoesstraat. Aquarel door

J. M. A. Rieke.

200. Banck — De — van Leeningh. Kopergravure zonder naam

van ontwerper of uitgever.

201. Sterfhuis — Vondel's — op den Cingel over de Warmoes-

graft. Aquarel door J. M. A. RlEKE.

Van dit huis, in 1894 afgebroken, bevindt zich een nauwkeurige afbeelding op den gedenksteen ter eere van Vondel op den Singel hoek Raadhuisstraat (Telefoongebouw) te Amsterdam.

202. Schouwburg. — De eerste — te Amsterdam .... zoo als die

zich aan deszelfs ingang vertoonde in den jaare 1617. C. Philips Jacobsz. sculps., teekening van J. Verstegen, naar een schets van den Hr. Schoemaker.

N. B. Fraaie afdruk op onafgesneden papier van Coster's Nederduitsche Academie.

203. Schouwburg — De Amsterdamsche —. Twee groote fraaie

prenten door S. Savry, met bijbehoorende plattegrond door W. van der Laegh, 1658, voorstellende het gezicht op het toneel en op de loges.

Op de architraaf boven de loges duidelijk Vondel's gedicht: Tooneelspel quam in 't licht tot leerzaem tijdtverdrrjf;

Het wijekt geen ander spel, noch koninglijcke vonden: Het bootst de weereldt na: het kittelt ziel en lijf:

En prickeltze tot vreught, of slaet ons zoete wonden: Het toont in klein begrip al 'smenschen ydelheidt, Daer Demokrit om lacht, daer Heraklit om schreit. N. B. Hiernevens verschillende voorstellingen uit de „Gysbreght" en een kaart van Amsterdam uit dien tijd.