Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

W eenigszins bedenkelijk, wanneer wij betrokken zouden worden in een dergelijke huldiging.

Ik zou den heer Eütgers willen herinneren aan een ander geval. In Den Haag staat ook het huis, waarin Dr. KuiJPER gewoond heeft. Br is van het huis gemaakt een stichting, die tot doel heeft te eeren den persoon en de denkbeelden van den heer KuIïper, en ook om de denkbeelden, die Dr. KuiJPER huldigde, verder te dragen.

Er is zeker niet aan de overheid gevraagd om geld voor de restauratie van den gevel, want die gevel behoefde niet gerestaureerd te worden. Er is ook niet gevraagd om geld voor een bibliotheek; dat wordt hier ook niet gevraagd. Maar in verband met het Dr. KuiJPER-huis is juist van calvinistische, van anti-revolutionnaire zijde gevraagd, om aan het denkbeeld mede te werken door de straat, waarin het huis stond, naar Dr. KuiJPER te noemen. Het was de bedoeling, een wijk in het leven te roepen, waarin aan de straten namen van groote staatslieden zouden worden gegeven, maar van anti-revolutionnaire zijde werd gezegd, dat men de nagedachtenis van Dr. KuiJPER het best kon helpen eeren door de straat, waarin hij gewoond had, naar hem te noemen. Dat was geen quaestie van f 500, maar principieel had het volkomen dezelfde beteekenis. En toen is van den anderen kant niet geredeneerd: wanneer wij daartoe medewerken, doen wij de gedachte postvatten alsof wij met de denkbeelden van Dr. KuiJPER instemmen. Neen, er is gezegd: het gaat hier om iemand, die in het geestesleven van het volk een groote beteekenis heeft gehad, en als zijn medestanders aan het huis waarin hij gewoond heeft een blijvende beteekenis willen geven, kunnen wij als Overheid daartoe medewerken. Van verschillende zijden is toen dat denkbeeld gesteund. Ik sluit mij geheel aan bij het betoog

Sluiten