Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

tot het standpunt dat wij alleen waardeeren hetgeen waarmede wij het principieel eens--zijn, dan is het niet meer mogelijk historische documenten te bewaren en monumenten in stand te houden.

Met bevreemding heb ik ook deze opmerking van den heer RuTGERS gehoord dat dit is een hulde, gebracht door geestverwanten. Dat maakt hem huiverig om daaraan bij te dragen van overheidswege. Vrees is altijd een slechte raadgeefster. Deze opmerking bevreemdde mij echter juist van den heer Rutgers, die alles bevordert om de denkbeelden, die hij voorstaat, op staatskosten te verdedigen en te verbreiden. Het bijzonder onderwijs b.v. dat, grootendeels op staatskosten, aan de kinderen een bepaalde richting leeraart en dat hij voorstaat, vind ik veel verderfelijker dan de opvattingen van deze historische figuur, met wiens opvattingen men het oneens mag zijn, maar waarvan men toch moet respecteeren dat zij grootsch en breed waren en van algemeenen invloed op de menschheid. Deze figuur is van beteekenis geweest niet alleen voor Holland, maar internationaal, en aan de erkenning daarvan kunnen wij ons niet onttrekken. Buitenlanders dragen bij in de kosten van een behoorlijke herdenking van dezen man. Wij zullen er ons niet aan kunnen onttrekken.

Maar bovendien, hoe zou het anders moeten gaan in onze steden. Ons geacht medelid de heer Drees heeft er al aan herinnerd, dat men in de groote steden reeksen van groote mannen en vrouwen herdenkt door straten naar hen te noemen. Wanneer men zich stelt op het standpunt van deze ultra-sectariërs, zal men tal van die namen moeten veranderen, want daar prijken de namen zoowel van ketters als andere figuren aan de muren, en zoowel kinderen als volwassenen kunnen dagelijks die namen lezen tot z.g. ver-

Sluiten