Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

houden. Het beraad duurde mij te lang en daar Ük 31 October nog geen antwoord had, hakte ik de knoop door en besloot verder te gaan zonder hem. Dus begaf ik mij den volgenden dag naar Den Haag waar ik in principe mijn plan voorlegde aan de ministers van Waterstaat en Koloniën. Ik mocht er gelukkig nogal sympathie voor mijn vlucht wekken.

Toch is de man, die mij de vlucht in eerste instantie mogelijk gemaakt heeft, de heer Vroeg, bewoner van „de Moökefheide" bij Nijmegen. Ik was n.1. in de gelegenheid hem een mooie foto van zijn huis aan te bieden, waarvoor hij zeer erkentelijk was. Daardoor kwam ik met den heer Vroeg in kennis en/ wiet ook diens sympathie voor mijn plan te winnen. Den 3en November werd ik uitgenoodigd bij hem in Amsterdam te lunchen en toen gaf hij mij een som van duizend gulden om de eerste onkosten der voorbereiding te dekken. Voorwaar een mooie daad! Ik kon nu uit een ruime beurs putten en bezocht de meest vooraanstaande personen in den lande, o.a. Dr. van Aalst, die mij weer bij andere heeren introduceerde.

Zoo langzamerhand zag ik het kapitaal groeien. Intusschen had ik van de Fokkerfabriek een schrijven gekregen waarin mij een toestel werd ter beschikking gesteld, wanneer ik dit naar hun goedvinden zou verzekeren. Ook zouden mij! drie iSiddeley Lynx motorem worden aangeboden onder gelijke voorwaarden.

Persoonlijk begaf ik mij' naar Londen om Slr Deterding te bezoeken. Deze was reeds van alles op de hoogte gebracht door den directeur der Kon. Petr. Mij., den heer De Kok. Ik kreeg de toezegging dat alle benzine •n olie gratis ter plaatse zouden ter beschikking worden gesteld.

Dat inzamelen van geld was een hondenbaantje. Ik werd n.1. op een gegeven oogenblik door 'n dienstbode afgeblaft en kon den heer des huizes niet eens te spreken krijgen.'Enfin, ik ging toen een paar huizen verder en riep genoemden heer aan de telefoon. Resultaat... een aangenaam •nderhoud en een dikke duit!

Ik begon commis-voyageur-capaciteiten bij mezelf te ontdekken en deze heb ik uitgebuit. Bij iemand, waar ik na 20 minuten boomen meer dorst dan geld gekregen had, lukte het me, door een kleine handigheid, toch nog wat los te krijgen. Ik heb er menigmaal om gelachen, wanneer ik 's avonds thuis mijn zuur verdiende centjes zat te tellen. Doch alles helpt en zoo kon Ik reeds vrij gauw aan het Comité goede financieele resultaten laten zien. Daarmee was een der voorwaarden voor steun van dit comité vervuld. Toen kwam het technische plan. Hiermede had ik minder moeite, daar het reeds jaren klaar lag; het moest iets omgewerkt worden en aangepast aan het nieuwe type toestel.

Mijn plan, dat ik indiende, was een vlucht in 9 dagen. Dit plan werd niet

6

Sluiten