Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit twee eigenlijk geheel afzonderlijke stadjes. Zoo uit de lucht, ziet het er aardig uit.

Van Es Keshehlr naar de kust van de Zee van Marmora is nog slechts „een stapje". Met goed weer verlaten we de kust. Ik zeide tegen Frijns: „Tot nog toe is het goed geweest; je zult zien, dat Europa beroerd is." En hoe waar bleek dat te zijn! •„

Even buiten de kust moeten we dalen tot 100 M. We kwamen nu weer in den regen, terwijl we bemerkten, dat er een flinke storm stond. Daar wij boven het water geen drift bepalen konden, terwijl daardoor de koers natuurlijk niet zuiver te controleeren was, stuurde ik recht Noord, zóó, dat er geen drift meer was.

We moeten zoo altijd op de kust komen. Maar waar? (Het beste is maar, net zoo lang door te vliegen, totdat we aan de eenige spoorlijn komen naar Oonstantinopel. Na vrij langen tijd bereikten we die inderdaad, maar we hadden nogal wat tijd verloren, terwijl we nu nog meer zullen verliezen, daar we de rechte lijn verlaten hebben. Zoo laag vliegend, is oriënteering in dit gedeelte zeer moeilijk. We volgen de spoorlijn, totdat we een duidelijk herkenbaar punt zien en zetten dan weer koers naar Adrianopel. De wind speelt met ons. Links zien we aan den rook, dat we wind tegen (hebben. „'Neen," zegt Frijns een oogenblik 'later, „we hebben hem mee, zie maar!" En werkelijk, aan de rookpluimen te zien heeft hij gelijk.

Van Adrianopel gaan we in rechte lijn naar Phlloppopel, waar het weer wat opklaart. Vandaar is de weg naar ISofia eenvoudig. We vliegen langs de prachtige moskee en gaan in de richting van (Bozurice. Op '5 M. hoogte vliegen we even over het terrein en geven dan 't teeken, dat we doorgaan!

Het weer laat zich nogal goed aanzien, daarom nemen we den kortsten weg door het hoogland van Servië. We laten Nisj ver links liggen en komen edndlellijk bij 'de monding van de tMorawa op den Donau. Dan Is het nog maar een klein oogenblikje, yöór we vlot landen op het terrein te Pancevo

We worden verwelkomd door een beambte van de Cidna. Pancevo is nu uitsluitend civiel terrein. De militairen zijn tegenwoordig te Novisad, even verder dan Belgrado. Direct wordt met de vulling begonnen, terwijl ik met den Cidna-man meega naar. Pancevo. Allereerst hotel besproken en toen naar het telegraafkantoor. IDat was me «en fraaie vertooning. Ik stuurde telegrammen naar Aneta (den Haag en Batavia), verder nog eenige naar Soesterberg. Tevens informeerde ik naar het weerbericht uit Holland. Dit was niet aangekomen. Toen kwam de groote moeilijkheid. Ik moest eerst een oude jongejuffrouw, die de telegrafiste bleek te zijn, aan het verstand brengen, waar Batavia lag. Eindelijk was het haar duidelijk, dat dit op Java was. Maar wat «n wie van Java dan wel? Ook dat kostte een zee

55

Sluiten