Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt li, heb ik in het voorgaande al meegedeeld. Een aardig voorbeeld werd mij verteld door den directeur der Kon. Petroleum Mij. den heer D e Kok. Deze had n.1. met de „Postduif" een brief gekregen van prof. mr. A. S. 0 p p e n h e 1 m uit Batavia, waarin deze inlichtingen vroeg teneinde die in een vergadering te bespreken. Doordat deze inlichtingen telegrafisch verstrekt werden, kon de bedoelde vergadering reeds 14 dagen na mijn vertrek uit Batavia plaats hebben!

3o. Waar aan alle kanten record vluchten gemaakt werden en Nederland nog geen enkel record te boeken had, moest deze vlucht tevens dienen om ook eens een record op Nederlandschen naam te vestigen. Wij hebben dit gedaan door een daggemiddelde, dat vrij wat hooger is, dan dat van Broek en Schlee, die het tot nog toe op hun naam hadden.

En thans rijst de vraag: „Hoe zal in de toekomst een verbinding met Indië onderhouden moeten worden?"

Het antwoord zal moeten luiden: „Dag- en nachtvluchten over kleine étappes met verschillende toestellen".

Groote étappes kunnen niet gevlogen worden, omdat dan te veel gewicht wordt ingenomen door brandstof. Om den verloren tijd in te halen moet er dus ook 's nachts gevlogen worden. En men moet van 't eene toestel in 't andere kunnen overstappen, eveneens om tijdverlies te voorkomen.

Daarvoor Is echter noodig een zeer goed georganiseerde gronddienst: terreinen met hangars, werkplaatsen, nachtverllchting en radiopeil-stations om toestellen veilig daarheen te loodsen waar landing altijd mogelijk is door 't ontbreken van mist.

Daarom is er nog veel te doen, teneinde de terreinen in Engelsch-Indië te draineeren, zoodat ze ook bruikbaar zijn in den natten moesson.

Toch moet eerst met kracht worden ter hand genomen de instelling van een vliegdienst ln Indië. Het toestel, dat hiervoor in aanmerking komt is mijns inziens alleen de 3 motorige Fokker F VII met Siddeley Lynx of Wright Whirlwind.

Wat het financieele gedeelte van onze postvlucht betreft: dat is zeer gunstig uitgevallen. Stellig was deze Indlë-vlucht de goedkoopste. Want met alle uitgaven van voorbereiding, reiskosten, verblijf in Indië, salarissen, premies, uitrustingskosten der bemanning en verzekeringskosten van vliegtuig, motoren en mecanicien blijven de totaalkosten beneden de ƒ 50.000.

Daarom: ik geloof dat ons werk niet vergeefsch is geweest, en ik hoop, dat het bijdragen zal tot spoedige verdere ontwikkeling van een vaste luchtverbinding met Indië, die eiken rechtgeaarden Nederlander ter harte gaat.

60

Sluiten