Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

INLEIDING

nog minder verdragen dan die van den Nederlander.

Bij de Menadoneezen en Amboneezen wordt de vrijheidsdrang, voor zoover die bestaat, in toom gehouden, doordien de groote meerderheid hunner tot den Christelijken godsdienst is bekeerd. Daardoor gevoelen zij zich nauwer met de blanken verwant dan de belijders van andere godsdiensten onder de inlanders en zijn zij ook minder vatbaar voor revolutionnaire inblazingen en meer geneigd tot loyaliteit tegenover het Nederlandsche Gouvernement.

Over den invloed van den godsdienst in de inlandsche beweging spreek ik zoo aanstonds. Het schijnt mij echter noodig hier een woord te zeggen over de beteekenis van den zooeven aangeduiden toestand voor die beweging zelve.

Aangezien de volken van Indonesië, niet alleen doordien zij over verschillende eilanden zijn verspreid, geen eenheid vormen, zouden zij, zoodra zij niet meer bijeengehouden werden door het over allen gestelde Nederlandsche gezag, uiteenvallen, tenzij een andere mogendheid de taak zou overnemen, welke door de historie aan Nederland is toebedeeld. Bij dat uiteenvallen zouden de kleinere onder de minder krachtige volken door sterkere worden onderworpen, wat zeker niet zonder strijd

Sluiten