Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

INLEIDING

onder de inlandsche bestuursambtenaren met hun leven het gelag hebben betaald. Geen wonder, dat de goedgezinde hoofden, die van de voorbereiding tot den opstand niet onkundig waren noch zijn konden, uit vrees voor zichzelven en voor hun nabestaanden het Gouvernement niet waarschuwden, waar zij duchtten, dat hun waarschuwing niet met den noodigen ernst zou worden opgevat. En gelijk het toeging in het Bantamsche ging het ook elders, hoewel daar in mindere mate, omdat de stoot van het eerste gebied zou uitgaan en daar de terreur den besten bodem vond en het best georganiseerd was.

Het communisme, hoewel in wezen gekant tegen eiken godsdienst en godsdienstzin en vijandig aan elk gezag, dus ook aan het nationalisme, hangt, naar het pas geeft, nu eens den nationalistischen dan weer den islamitischen mantel om. Bij zijn prediken van het duizendjarig rijk, waarin er geen overheid zijn en een paradijs op aarde komen zal, kan het zich aansluiten bij het Mahomedaansche Messiasgeloof, dat eveneens van een duizendjarig rijk droomt, waarin er voor een vreemden overheerscher evenmin plaats is als in het Eden der communisten, waarvan de inlander niets zou be-

Sluiten