Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 INLEIDING

de vraag, of deze er ooit een vooretelling van hebben gemaakt, wat het wegvallen van de Westersche leiding met den aankleve van dien voor Indië werkelijk beteekenen zou. En voor zoover Zij hierover hebben nagedacht, hebben zoowel gebrek aan economisch en sociaal inzicht, als vooroordeel hen belet, zich een juist beeld te vormen van den omvang der ellende, die er voor de bevolking uit zou voortvloeien. Op de economische Zijde van de zaak kom ik hieronder terug; hier wil ik slechts één sprekend voorbeeld geven van de gevolgen, die op sociaal gebied zouden Zijn te

wachten. . n

Bekend is, dat de Buitengewesten, d.w.z. alle eilanden van den Archipel behalve Java, dun zijn bevolkt. Java daarentegen is een der dichtst bevolkte landen der wereld. De bevolking neemt er bovendien snel toe. Dit een en ander » toe te schrijven aan de verhoogde werkgelegenheid, die door de Westersche ondernemingen wordt geboden; aan de verbetering van wegen en andere verkeersmiddelen, welke ook aan de inlandsche bevolking ten goede komt, alsmede aan andere oorzaken van economischen aard; doch daarnaast aan betere drinkwatervoorziening en vooral aan talrijke maatregelen ter voorkoming of inperking

16

Sluiten