Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COMMUNISME

23

Zelf. En op dit laatste komt het per slot van rekening aan.

Het bolsjewisme nu, is in zijn theorie allerminst van idealisme gespeend. Het is een directe afstammeling van het marxisme, hoewel het er op een hoogst belangrijk punt mede in strijd is. Déze afwijking raakt in tusschen niet het wezen der zaak.

Zeer in het kort weergegeven, komt de marxistische theorie hierop neer, dat de geschiedenis tot nu toe geweest is het beeld van klassetegenstellingen, klasseoverheerschingen en klassestrijden* Moraal, recht en godsdienst zijn de uiterlijke verschijningsvormen van de materieele belangen der heerschende klasse of klassen, welke zij verdedigen en idealiseeren.

In de op verovering en overheersching gebaseerde staten der oudheid was er recht en daarmede moraal en godsdienst alleen voor de vrije bevolking; de slaven waren rechtloos, hun moraal en hun godsdienst kon, voor zoover er daarmede werd gerekend, geen andere zijn dan die der overheerschende vrije bevolking. Eenige verzachting kwam daarin alleen in het laatste tijdperk van het machtige Romeinsche rijk, toen het belang der op den slavenarbeid parasiteerende vrije be-

Sluiten