Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONALISME

45

gezicht steekhoudend. Maar zij berust op een onvoldoend onderscheiden der verschijnselen* Men Zou er in de eerste plaats tegen kunnen aanvoeren, dat de bevolkingsrubber op Java niet tot eenige ontwikkeling is gekomen en alleen in enkele der buitengewesten van beteekenis is geworden. Maar dit is bijzaak en raakt de kern niet.

Een feit is, dat de bevolkingsrubber zich in enkele der Buitengewesten nog veel sneller ontwikkeld heeft dan de rubbercultuur door Westersche ondernemingen. Zóó sterk is die ontwikkeling bij enkele inheemsche stammen geweest, dat niet weinigen onder de blanke rubberplanters ervan zijn geschrokken. Die vrees is ongegrond, en ik voeg erbij: helaas ongegrond» Het ware te wenschen, dat in deze cultuur de bevolking een blijvende nevenbron van hoogeren welstand vinden zou; maar men kan nu reeds met bijna volstrekte zekerheid voorspellen, dat het niet aldus gaan zal*

De gansche rubbercultuur in Indië is van nog jongen datum. De Westersche ondernemers nu leggen er zich in de laatste jaren op toe, om, evenals zij in de andere takken der landbouwindustrie deden, de productiekosten door veredeling van het plantmateriaal te verminderen

Sluiten