Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

NATIONALISME

getoond in dit opzicht bij den Westerling niet veel achter te staan; de inlanders, die ook op dit gebied ten minste gelijke kansen hadden als die andere in Indië verblijvende Oosterlingen, hebben even duidelijk getoond, zich op economisch gebied niet alleen niet met hen te kunnen meten, maar daartoe zelfs geen poging te kunnen of te willen doen. Elk initiatief tot oprichting van welk grootbedrijf ook ontbreekt hun. En het is niet te voorzien, dat hierin binnen afzienbaren tijd verandering komen zal. Immers het gaat hierbij niet of althans niet in de eerste plaat» om kennis en ervaring, maar om karaktereigenschappen van de rassen, die onzen archipel bewonen. Zulke eigenschappen nu, zijn door onderwijs en opvoeding op zijn best eerst heel" langzaam om te vormen.

Terloops zij opgemerkt, hoe eigenaardig het is, dat de sociaal-democraten, ondanks de economische achterlijkheid van de inheemsche bevolking, deze toch rijp achten voor zelfregeering en zelfbestuur. De wetenschappelijke grondslag van hun politiek, waarop zij zoo gaarne prat gaan, en waarmede zij zich telkens verweren tegen het beroep op het Russische sovjetisme tegen hun communisme, verwaarloozen zij, nu het in hun

Sluiten