Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISLAMISME

67

leer van de verderfelijkheid van het gezag „ansich".

Het is aan gerechtvaardigden twijfel onderhevig, of het onlangs gesloten vriendschapsverdrag tusschen Engeland en Hedzjas, waarin de volkomen onafhankelijkheid van het gebied van den Arabischen vorst werd erkend, den ontketenden en ten gevolge van den oorlog sterk gezwollen stroom zal kunnen in toornen. Een renaissance beweging, als het panislamisme thans bezielt, wordt door een dergelijke tardieve poging tot herstel van begane fouten niet tot staan gebracht.

Die beweging is niet alleen tegen Engelands suprematie over verschillende moslimsche landen gericht, zij keert zich tegen elke Christelijke mogendheid, die over een grootendeels islamitische bevolking heerscht. Daarom bedreigt zij ook Nederlandsch-Iaóië. Zij brengt de boven de hoofden der groote menigte in den Archipel heengaande communistische en nationalistische acties tot het volk en doet ze voor de massa leven. Uit dien hoofde is de tegenwoordige gisting dubbel gevaarlijk.

Communisme, nationalisme en panislamisme grijpen in elkander en vullen elkander aan. De hadji neemt door het enkele feit, dat hij volgens het voorschrift van den Profeet de heilige

Sluiten