Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

ISLAMISME

stad heeft bezocht, een hoogere plaats in onder zijn volks- en geloofsgenooten. Wanneer hij terugkeert met panislamitische haat aan het gezag van den blanken Christelijken overheerscher, is hij nog heel wat gevaarlijker dan wanneer hij terugkomt met communistischen haat aan elk gezag. De orthodox geloovige hadji bereikt, als hij den heiligen oorlog predikt, de inlandsche menigte heel wat gemakkelijker en roert haar heel wat dieper dan de communistische hadji, die aan het volk niets positiefs heeft te bieden.

Het is geen toeval, dat het verzet onlangs in het streng geloovige Minangkabau zooveel ernstiger was dan enkele maanden te voren op het ook in religieus opzicht laksere Java.

Wie dit een en ander overweegt en inziet, dat de verschillende acties, die in den laatsten tijd— slechts zeer ten deele openlijk — Indië in beroering brengen, in elkander gestrengeld zijn — en de verantwoordelijke personen mogen hiervoor niet blind zijn, — moet zich bewust worden, dat het niet slechts gist in Indië, maar dat die gisting, indien er niet met kracht en beleid tegen wordt opgetreden, in de naaste toekomst een hoogst bedenkelijken graad bereiken zal.

Sluiten