Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BEWEGING

71

vooruit tc voorzien; maar het ligt buiten mijn bestek daarop dieper in te gaan dan ik in mijn inleiding deed. Hier gaat het alleen om de feiten; niet om de oorzaken ervan.

Wat er in Rusland nog aan vrijheid bestond, is in korten tijd geheel zoek geraakt; de jeugd wordt er verwaarloosd en gedemoraliseerd; aan haar opvoeding wordt niets gedaan, behalve de aankweeking van minachting voor de moraal en de zeden der gehate bourgeoisie en het inprenten van de noodzakelijkheid om het maatschappelijk bestel, dat thans ih de gedviliseerde landen bestaat, te helpen vernietigen; ieder leeft er onder den druk van onderling wantrouwen en achterdocht, als gevolg van het verfijnde stelsel van spionnage, dat noch familie- noch vriendschapsbanden ontziet; een stakingsrecht der arbdders bestaat er zoo weinig, dat de arbeider, die het wagen zou zich aan de hem opgedragen taak tegen het van overheidswege vastgesteld loon te onttrekken, als vijand der republiek zou worden beschouwd en behandeld, — wat dit tegenwoordig in Rusland beteekent, is bekend genoeg; de productie van het land is achteruit gegaan; de intellectueelen zijn gedecimeerd; de boeren worden weliswaar ontzien, maar zij zuchten onder het Sovjetregime

Sluiten