Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

hun weg vonden. Het wetboek van Hammurapi bevat een reeks van voorschriften voor het maatschappelijk leven en het handelsverkeer.

Na 1500 begint de achteruitgang van oud-Babylonië. Veel heeft het te lijden gehad door de invallen van onbeschaafde nomadenstammen uit de omliggende woestijnen, terwijl tegelijkertijd Assyrië tot ontwikkeling komt en na eeuwenlangen kamp Babylonië overweldigt.

Assyrië. De Assyriërs waren nauw verwant aan de Babyloniërs. Van nature bezaten zij aanleg voor den handel, zij onderscheidden zich door buitengewone krijgshaftigheid. Daardoor hebben zij zich een wereldheerschappij veroverd. N i n i v e werd omstreeks 1300 hun hoofdstad. Toen was de strijd om de macht in het Tweestroomenland reeds in vollen gang. Maar ook westwaarts strekten de Assyrische koningen hun krijgstochten uit. Salmanassar II veroverde ± 850 Syrië, terwijl Tyrus, Sidon en Israël hem schatting betaalden.

De meest geduchte der Assyrische veroveraars was T i g 1 a tp i 1 e s a r III, ± 735. Tot nu toe waren de onderworpen volkeren telkens weer opnieuw tegen hun onderdrukkers in opstand gekomen. De koning trachtte daar een einde aan te maken door uit alle veroverde streken de kern der bevolking naar elders over te brengen. Dat stelsel werd doorgevoerd met meedoogenlooze wreedheid. Syrië is er door gebroken. In 731 eindelijk slaagde Tiglatpilesar er in den laatsten tegenstand van Babylonië te overwinnen. Zijn rijk strekte zich uit van de Perzische golf tot de Middellandsche Zee.

De Scythen. Maar in den loop van de zevende eeuw begint de volksverhuizing van de Scythen, een volk van wilden, rondom de Kaspische Zee. Nu en dan verlaten zij hun steppen en doen verwoestende invallen in het Assyrisch rijk. Omstreeks 639 dringen hun ontelbare horden weer Voor-Azië binnen, de Meden weten hen te verslaan, niet de Assyriërs. Hun rijk is onder den slag bezweken. Babylonië herwint zijn onafhankelijkheid, alle wingewesten komen in opstand. Heel Voor-Azië wreekt zich op de wreedheid der gehate overheerschers. Cyaxares, de koning der Meden, sluit een verbond met Nabopolasser, den vorst van Nieuw-Babylonië, één voor één worden de steden van Assyrië verwoest, de bevolking uitgemoord. Ninive is met den grond gelijk gemaakt, 606.

Ninive verdween na zijn verwoesting uit de geschiedenis, als ware het door een afgrond verzwolgen. De profeet Sophonias voorspelde den ondergang:

Sluiten