Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

Later verhuisde het volk naar Egypte, maar hier geraakte het in een toestand van onderdrukking, waaruit Mozes het bevrijdde door den grooten uittocht. Na een jarenlange omzwerving door de woestijn bereikten de Israëlieten eindelijk het Beloofde Land.

De Rechters ± 1580—1050. Eerst na moeilijken strijd waren zij meester in hun nieuw vaderland. Maar de rondomwonende volksstammen lieten hen geen rust. Onder aanvoering van de Rechters, dappere en vrome mannen, die, vaak op bovennatuurlijke wijze door God bijgestaan, de vijanden versloegen, o.a. Gideon, Jephta, Samson, hadden de Israëlieten telkens weer oorlog te voeren, vooral tegen de Philistijnen.

Sanl en David ± 1000. Op den duur dreigden zij overwonnen te worden. Toen werd S a u 1 tot koning gezalfd. Hij beoorloogde de vijanden met succes, zijn opvolger David gaf zijn volk een hoofdstad in Jeruzalem, waar Salomon den beroemden tempel bouwde.'

Salomon, 972—952. Tijdens het bewind van Salomon bereikte het rijk van Israël zijn glanspunt. Het volk dreef handel met Syrië, Egypte, Babylonië; welvaart heerschte alom. Maar in de laatste jaren van zijn regeering werd Salomon een dwingeland. Een revolutie brak uit onder Róboam, de staat der Israëlieten werd gesplitst in twee koninkrijken:

Rijk van Juda (922—586).

Roboam, de zoon van Salomon,

regeerde hier. Jeruzalem was de hoofdstad.

Rijk van Israël (952—722). Jeroboam werd er koning. Samaria werd de hoofdstad.

Verval. De staalkundige macht der Israëlieten is daardoor voor goed gebroken. Lang zijn de beide koninkrijken nog onafhankelijk gebleven, maar tegen een machtigen veroveraar waren zij op den duur niet bestand. De Assyriërs verwoestten in 722 Samaria en verbanden duizenden der bevolking naar Medië. Het koninkrijk Israël verloor zijn onafhankelijkheid.

Juda kon zich veel langer staande houden. In 605 heeft koning Nabuchodónosor II van Nieuw-Babylonië Jeruzalem veroverd. Veel aanzienlijke Israëlieten gingen als gijzelaar naar Mesopotamië, daarmee begon de Babylonische Gevangen-

Sluiten