Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

evenals later de Pörtugeezen en Nederlanders in Indië. Vandaar bedrog op groote schaal en reusachtige winsten.

Maar in de Aegeïsche Zee woonden de Grieken, een volk, dat aanleg genoeg bezat om de kunst van handel en zeevaart af te kijken en allerlei ingevoerde artikelen na te maken. Zij werden op den duur de mededingers der Phoènidërs, verdreven hen uit hun handelskantoren, de bloeitijd van Sidon was voorbij.

Tyrus nam zijn plaats in. De vaart der PhoentÉtÖs werd nu gericht naar het westelijk bekken der Middellandsche Zee. Tot op den Atlantischen Oceaan voeren hun schepen. Andalusië's prachtig klimaat en rijke züverihijnen leverden schatten op, zij legden er den grondslag van Gadiz. Op de kust van Noord-Afrika is Carthago gesticht. In het achterland van deze havenstad kwam de eenige groote Phoenicische volkplanting tot hoogen bloei. Ook Sicilië was een middelpunt1 van de zeevaart, daar is uit een der factorijen Palermo ontstaan.

Na 700 heeft de concurrentie der Grieken en de opkomst van Carthago den bloei van Tyrus doen achteruitgaan, terwijl de Assyrische overheersching over Phoenicië veel ellende bracht. De groote tijd is dan voorbij, maar tot in de dagen van Alexander den Grooten is Tyrus een der belangrijkste handelsteden van het Oosten gebleven.

Beschaving. De beschaving van Syrië is gevormd uit Egyptische en Babylonische elementen en mist bijna alle oorspronkelijkheid. Toch is zij van veel beteekenis, omdat de Phoeniciërs de cultuur van het Oosten door hun uitgebreid verkeer overbrachten naar het Westen, met name naar Griekenland. Aan de Phoeniciërs danken wü ons alphabet, veel eenvoudiger dan de hiëroglyphen en het spijkerschrift, die vervangen worden door ruim twintig letterteekens. De Grieken hebben deze overgenomen, van hen zijn zij naar het Westen gekomen..

§ 5. Het Perzisch Wereldrijk.

Opkomst van Perzië. Na den ondergang van Assyrië in 606 traden Medië en Nieuw-Babylonië het meest op den voorgrond in Voor-Azië. Omstreeks 650 was uit de verschillende Medische stammen één rijk gevormd met de hoofdstad Ecbatana. Cyaxares

2

Sluiten