Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

III. Zuid-Griekenland.

Dit gedeelte draagt in de Oudheid den naam Peloponnesus. Daar ligt het landschap L a c ó n i ë met de stad Sparta. In E1 i s vinden wij Olympia, in Corinthe de gelijknamige handelstad Corinthe. Andere staten zijn: A r g o 1 i s, Messénië, A c h a i e, Arcadië.

Opgravingen en Sagen hebben de geschiedenis eenigermate ingelicht omtrent de beschaving der Grieken in het nog praehistorisch Kreto-Myceensche tijdvak, 2000—1000. Het blijkt, dat zij dan reeds een verrassende ontwikkeling bereikt hebben. Zeker is het, dat de Grieken toen veel geleerd hebben van de Phoeniciërs en Egyptenaren. Zoo zou een Phoeniciër, C a d m u s, de stichter zijn van de burcht (Cadméa) van Thebe; een Egyptenaar, Cécrops, de burcht van Athene (Cecrópia) gebouwd hebben. De belangrijkste vindplaatsen van de oudste monumenten der Grieksche cultuur zijn: Troje, Kreta, M y,c é n e, T i r y n s. Het paleis en de citadelmuur Van Troje zijn teruggevonden (Schliemann). Ook op Kreta ontdekte men uitgestrekte paleizen te Cnossus. De koningsburchten van Tiryns en Mycene zijn beroemd, vooral de zoogenaamde leeuwenpoort. In de koepelgraven der koningen van Argos zijn zulke rijke schatten aan kostbare sieraden aangetroffen, dat deze vorsten machtige heerschers moeten geweest zijn.

Rijk is de oudste geschiedenis der Grieken aan sagen, waaraan Werkelijke, groote gebeurtenissen ten grondslag gelegen hebben. Er is zeker een Trojaansche oorlog gevoerd, omstreeks 1300, door een koning van Argos, en Troje (Ilium) is verwoest; maar wat verder de gedichten van Homérus, die eerst drie of vier eeuwen later ontstaan zijn, er van verhalen, behoort tot het gebied der onzekerheid. Sage en historie zijn niet meer scherp te onderscheiden.

Dorische Volksverhuizing. De Myceensche beschaving is ten gronde gericht door een ontzettende ramp, die omstreeks 1200—1000 over Griekenland is gekomen. De Doriërs, een Grieksche stam, die eenige eeuwen langer in het barbaarsche noorden was achtergebleven, deden invallen. Zij waren stellig veel minder ontwikkeld, maar zijn er in geslaagd heel het Balkanschiereiland door te trekken, tot in den Peloponnesus toe, onder verwoestende oorlogen. In het zuiden hebben de Doriërs zich blijvend gevestigd, Sparta is hun hoofdstad geworden.

Aan het einde van deze worsteling is de Myceensche beschaving

Sluiten