Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

verdwenen. Het is alsof de geschiedenis der Grieken opnieuw begint. Bijzonderheden omtrent het verloop van den langdurigen strijd zijn ons niet bekend. Wel vinden wij, dat de Grieksche stam-

Twee Grieksche strijders in volle wapenrusting.

men zich omstreeks iooo gegroepeerd hebben in een stelsel van staten, dat sedert nooit meer gewijzigd is. De drie hoofdstammen der Grieken zijn:

I. De D o r i ë r s. Zij beheerschten Laconië, Argolis, Messenli. Het kleine Doris gold bij overlevering als hun nationaal stamland.

II. De I o n i ë r s. Tot hun gebied behoorden Attica en Eubcea.

III. De A e ö 1 i ë r s, in het grootste gedeelte van het overige Griekenland.

§ 2. De Godsdienst der Grieken.x)

Reeds bij hun eerste verschijnen in Griekenland is de godsdienst der Grieken polytheïstisch. Hun veelgodendom was oorspronkelijk een natuurgodsdienst. Allerlei natuurverschijnselen werden omgefantaseerd tot persoonlijkheden: de goden.

i) Zie hierover uitvoeriger : J. K1 e ij n t j e n s en Dr. K n i p p e n b e r g: Van Goden en Helden.

Sluiten