Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloed geweest in de wereldgeschiedenis. Indien de onderneming van Xerxes eens geslaagd was, wat zouden dan de gevolgen hebben kunnen zijn? Dat de Oostersche beschaving zich ook van het Westen had meester gemaakt wellicht. Rome en Carthago waren nog verre ten achter bij Babyion en Susa. De talentvolle verdediging van de Grieken heeft de Perzen voorgoed gestuit in hun uitbreiding, het jaar 480 vormt een keerpunt in de geschiedenis van het Perzisch rijk, maar benedenwaarts, terwijl Athene juist zijn gouden eeuw. tegemoet gaat.

§ 2. Het Bestuur van Themistocles en Cimon.

Attisch-Delische Bond, 477. Toen de veiligheid van Griekenland verzekerd was, begon Themistocles den herbouw van de stad en den Piraeus. Het hoofddoel van zijn politiek moest zijn de hegemonie ter zee van Athene onaantastbaar te maken. Dat bereikte hij in 477 door de stichting van den A11 i s c h-D elischen Bond. Meer dan 200 steden en staten traden toe. De inrichting was als volgt:

1. AtSêhe zorgt voor de vloot en de krijgskas.

2. Athene heeft de leiding. van de buitenlandsche politiek in den Bond.

3. De bondgenooten zijn in hun binnenlandsche aangelegenheden geheel vrij, doch betalen een jaarlijkschen hoofdelijken omslag voor de vloot.

Het directe doel van den Bond was de bestrijding van Perzië, het indirecte ... daarover ontstond in de Atheensche volksvergadering felle strijd. Themistocles wilde den oorlog tegen de Perzen na 477 slechts verdedigenderwijze voeren, want in Sparta zag hij in de toekomst den gevaarlijksten mededinger van Athene. Inderdaad kon het kleine Griekenland toch nimmer den Perzischen kolos ten onder brengen. Deze staatkunde was echter niet populair. Het leek te verleidelijk bij' den roem der Perzische oorlogen nog nieuwe lauweren te garen.

Cimon was de leider van de oppositie. Hij wilde het grootQrièksch verbond van 481 voortzetten en dus alle krachten gebruiken tegen de Perzen. De burgerij volgde zijn raad. Het ostracisme verdrijft Themistocles in 470, in ballingschap is hij gestorven.

3

Sluiten