Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

Heródotus, de oudste der groote Grieksche geschiedschrijvers, was een tijdgenoot van Péricles. Aan zijn boeken danken wij veel van onze kennis omtrent de oude geschiedenis, zoowel van Perzië als van Griekenland. Thaicydides overtrof hem door zijn meesterlijk verhaal van den Peloponnesischen oorlog; zijn werk werd voortgezet door Xénophon.

De veelzijdige aanleg der Grieken deed hen ook een bewonderenswaardige hoogte bereiken in de dichtkunst en het tooneel. De zangen van Homérus, Ilias en Odyssée, werden het Grieksch nationaal epos. De oorsprong van het tooneel gaat terug op de reizangen, die gezongen werden bij de feesten van Dionysosi Daaruit ontstonden de eerste dramatische voorstellingen, door Pisistratus in Athene georganiseerd.

Aeschylus is de oudste der groote Grieksche tooneeldichters. Hij leefde tijdens de Perzische oorlogen. De mythologie leverde hem de stof voor zijn stukken.

Sóphocles' bloeitijd valt na de Perzische oorlogen. Hij was een tijdgenoot vanPericles.Zijn „Koning Oedipus" is wereldberoemd.

E u r i p i d e s is de jongste van de drie. Hij bracht het realisme in de tragedie en voerde den „deus ex machina" in.

Een der meest beroemde Grieken is Sócrates. Zijn wijsbegeerte bestreed de gezochte redekunst der Sophisten. Het was zijn gewoonte tweegesprekken uit te lokken met een zijner medeburgers en zoo voor zijn denkbeelden propaganda te maken. Daardoor maakte hij zich veel vijanden. Een aanklacht wegens krenking van den eerbied aan de goden verschuldigd, bracht hem voor de rechtbank. Deze veroordeelde hem tot den* giftbeker, 399.

Op elk gebied van beschaving stond Athene in den tijd van Péricles aan het hoofd van de Grieksche wereld. Stoffelijke en geestelijke bloei kenmerken de vijfde eeuw, totdat de Peloponnesische oorlog Griekenland van zijn hooge plaats zal wegstooten.

Sluiten