Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

hun laatste groote overwinning op de vloot van Lysander.

Aegos Potamoi. De Perzische schatkist stond echter ter beschikking van Sparta, Athene leed hoe langer hoe meer aan geldgebrek. Door een lang voortgezette krijgslist-wist Lysander de voorzichtigheid der Atheners te verschalken, de zeeslag bij AegosPótamoi (Geitenrivier) bracht het einde. Overvallen door de Spartanen, is de Atheensche vloot er geheel vernietigd. Zoolang Athene de beschikking had over een zeemacht, wist het Stijn vijanden op een afstand te houden. Nu echter was dit laatste bolwerk ten gronde gerichte de stad lag weerloos. Aan alle kanten ingesloten, moest zij zich overgeven en Sparta kon de vredesvoorwaarden voorschrijven, 404: 1. Athene behoudt alleen Attica. 3. Het erkent de hegemonie van Sparta. 3. De „lange muren" worden afgebroken. 4. De vloot moet uitgeleverd worden op 13 schepen na.

Sparta bezat de heerschappij in Griekenland.

§ 3. De Hegemonie van Sparta en het Protectoraat van Perzië.

De Oorlog met Perzië en de Grieksche coalitie, 400—387. De

Peloponnesische oorlog heeft de krachten van Griekenland zoo ondermijnd, dat het deze crisis nooit meer te boven gekomen is. Voortaan kan het zich niet meer doen gelden als een mogendheid van den eersten rang. De macht van Sparta was geheel afhankelijk van het bondgenootschap met Perzië, want het bezat uit eigen vermogen geen vloot en geen geld.

Kort na den vrede raakt Sparta in strijd met Artaxerxes II, sinds 404 koning van Perzië. Tegen hem kwam als mededinger naar de kroon in verzet zijn broeder Cyrus, wien Lysander in den Peloponnesischen oorlog zijn sterke vloot te danken had; Sparta moest zich nu wel in diep geheim met Cyrus verbinden tegen Artaxerxes. In 401 trok de pretendent van Sardes naar het Oosten, 12000 Grieksche huursoldaten vormden de kern van zijn leger. Bij Cunaxa is hij verslagen en gesneuveld. De Grieken alleen hadden stand gehouden en sloegen zich onder Xénophon dwars door Perzië heen naar de kust van de Zwarte Zee (Anabasis). De gevolgen bleven intusschen niet uit. Artaxerxes eischte als schadeloosstelling voor Sparta's trouwbreuk de uitlevering van de

Sluiten