Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

De Heilige Oorlog. Een oorlog van Thebe tegen Phocis verschafte hem daartoe gelegenheid. De Boeotièrs beschuldigden er de Phocensers van, dat zij zich vergrepen hadden aan de landerijen, die behoorden aan den tempel van Delphi. Uit deze kwestie ontstond de zoogenaamde Heilige Oorlog, 355, waarin de Phocen■SiS^htasschen zoo verwoed van zich afsloegen, dat Thessalië, de bondgenoot van Thebe, de hulp inriep van Philippus. De koning drong Griekenland binnen tot den pas van Thèrmópylae ..., maar toen wist Athene hem tegen te houden. Een groot leger versperde den Macedoniër den weg, als eertijds Mardonius; Philippus liet het er bij, maar behield Thessalië, 352.

Demosthenes. Athene heeft ten slotte den laatsten strijd uitgevochten voor de Grieksche onafhankelijkheid. Dat is mogelijk geweest, omdat Macedonië geen vloot bezat en Athene wel. De beroemde leider in den tweekamp met Philippus was Demosthenes. In zijn „philippica's" wist hij met laaienden hartstocht de volksvergadering aan te wakkeren en een reeks van wapeningsbesluiten er door te krijgen. Er wordt een belasting geheven voor d* vloot, de theatergelden zullen voortaan moeten dienen voor toerustingen.

Athene kon intusschen niet beletten, dat Phüippus in 348 Eubóea in bezit nam, maar bij stootte het hoofd voor Byzantium, 340. Athene hield de vaart naar de Zwarte Zee open met de vloot. Toen besloot Philippus tot den aanval aan de landzijde, waar Griekenland het meest trefbaar was. Demosthenfes wet nog eenmaal een Grieksch verbond tegen den aanvaller tot stand te brengen. Thebe, Corinthe, PlisÖs^rtiicfeaie, schaarden zich om Athene. In de vlakte van Chaeronéa kwam het tot een grooten slag, 338. Het veldheerstalent van Philippus deed hem de zege bevechten op zijn zoowat even sterke tegenpartij. De Grieken verloren hun onafhankelijkheid, zij het met ee*ë2ffl}-moesten de hegemonie, waarom beurtelings Athene, Sparta, Thebé hun beste krachten verspild hadden, van Philippus erkennen. Ingelijfd werden de Grieksche staten niet, zij behielrJfiÉrï hun auténètthie. Op het congres van Corinthe regelde Phdippus het bestfaÖr over de personeele unie tusschen Macadonië en Griekenland.

Sluiten