Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

Latium en Campanië. Rome werd echter in zijn uitbreiding gehinderd door de L a t ij n e n. Tot dusver voerde de senaat nog alleen maar de hegemonie in Latium> de leden van den La^jnschen stedenbond bezaten gelijke rechten. Maar Rome was de zustefr steden boven het hoofd gegroeid, het wilde zich niet meer storen aan de gesloten overeenkomsten, het trad op als overheerscher. Daartegen kwamen de Latijnen in verzet; zij vonden bij de Camp an i ë r s ijverige bondgenooten, een oorlog brak uit.

In den slag bij den Vesuvius, 340, overwonnen de Romeinen. De oude Latijnsche stedenbond werd opgeheven, Latium bij Rome ingelijfd. Capua, geen kans ziende, den strijd verder voort te zetten, stelde zich uit eigen beweging onder protectoraat van den senaat. Daarna kwam ook Campanië onder het gezag van de Republiek. Zij was een groote mogendheid geworden, wier gebied zich uitstrekte over de drie veroverde gewesten: Campanië, Latium, Zuid-Etrun&

De wedstrijd met de Samnieten. De welgeslaagde machts»ifr breiding der Romeinen wekte den naijver der Samnieten. De bezetting van Campanië beteekende voor hen de afsluiting van de zee. De toekomst van hun land stond op het spel. Vandaar de eerste Samnietische oorlog, 323—303.

Dat de Romeinen nu met een gevaarlijken tegenstander te maken hadden, ondervonden zij door een zware nederlaag bij de bergpasseji van C a u d i u m, 321. Maar in de volgende oorlogsjaren herstelden zij zich, trokken zelfs het gebied der Samnieten binnen en wisten ten slotte den vrede af te dwingen. Samnium verloor slechts weinig van zijn gebied, doch was geheel uitgeput.

Alleen konden de mededingers van Rome den strijd om het kampioenschap van Italië niet meer wagen, wel vonden zij gemakkelijk bondgenooten. Een groot verbond met de Galliërs en de Etruriërs kwam tot stand, want ook deze volkeren begrepen het gevaar, dat hen van Latium uit bedreigde.

De tweede Samnietische oorlog, 298—290, is door deze samenwerking een kritieke worsteling voor de Republiek geweest. In Umbrië vereenigden zich de drie legers van de coalitie, bij Sentinum kwam het in 295 tot een bloedigen slag (Publius Decius Mus). Rome overwon. Vijf jaar heeft het nog moeten vechten, voordat Samnium boog. Etrurië is daarop veroverd, de Galliërs Zagen zich teruggedrongen naar hun Po-vlakte. Alleen de Grieksche steden in Zuid-Italië waren nog onafhankelijk.

Sluiten