Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVENDE HOOFDSTUK.

DE STICHTING VAN HET ROMEINSCHE WERELDRIJK.

§ i. De eerste Punische Oorlog, 264—241.

Sicilië. Door de verovering van Italië was de Romeinsche staat de grootste landmacht van het Westen geworden; aan den overkant lag de grootste zeemacht, Carthago; tusschen beiden als begeerlijke buit: Sicilië.

Aanleiding: tot den eersten Punischen Oorlog, Reeds jaren lang had Carthago, in oorlog op oorlog, beproefd het eiland te veroveren, maar steeds was dit mislukt door den taaien tegenstand der tyrannen van Syracuse, het laatste bolwerk der eenmaal bloeiende Grieksche cultuur. Na Pyrrhus' vertrek ontbrandde de strijd opnieuw, alleen het oosten van Sicilië hield zich staande. Hiëro II van Syracuse handhaafde zijn onafhankelijkheid, maar kon niet beletten, dat een bende Campanische huurtroepen, de M a m e r t ij n e n, zich nestelde in het nabijgelegen Messana. Een tegenaanval door Hiëro volgde, de vrijbuiters raakten nauw ingesloten en zagen uit naar hulp. Een partij onder hen zond gezanten naar Rome, een andere naar Carthago;-1''

De Romeinsche senaat zag er tegen op zich te wagen in een avontuur buiten Italië, 't Was duidelijk, dat een botsing met het machtige Carthago niet uitblijven kon, als de Republiek de hand uitstak naar het prachtig gelegen Messana. Toen gaf de volksvergadering den doorslag. Zij bezat zelfvertrouwen genoeg om den kamp aan te durven. Een Romeinsche expeditie vond Messana reeds in handen van de Carthagers, maar joeg deze bezetting er uit. Een oorlogsverklaring was het antwoord. Zoo is de eerste Punische oorlog uitgebroken.

De oorzaak van den strijd. Vormt de twist om Messana de aanleiding tot het begin van de groote wereldoorlpgen in het Westen, die aan Rome de wereldheerschappij verzekerd hebben, de oorzaak van de worsteling was feitelijk de vraag, welke der wedijverende machten op den duur de eerste mogendheid in de Middellandsche Zee rondom Italië zou worden.

Hoe stonden de partijen tegenover elkander?

Sluiten