Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66

stelselmatig mishandeld, dat het nooit meer zijn vroegere beteekenis heeft herkregen.

Spanje. Philippus V van Macedonië liet Hannibal in den steek, maar zonder versterkingen kon de geweldige Carthager den strijd niet verder voeren. Toen vestigde hij het oog op Spanje. Daar was sedert 218 onafgebroken oorlog gevoerd. De strijd verliep sterk afwisselend. In 210 werd Publius Cornelius S c ipio afgezonden, met zijn komst keert de kans. Hasdrubal, de Carthaagsche veldheer, is niet tegen hem opgewassen. Kort daarop bereikt Hasdrubal de noodkreet van Hannibal uit Italië. Hij slaat zich door Scipio's leger heen, kiest zich den weg over de Alpen, verschijnt in de Povlakte.

Slag aan den Metaurus, 207. Rome heeft er alles op gezet, om de vereeniging van de beide Carthagers te beletten. Hannibal trekt naar het noorden van Apulië en vindt daar een sterk leger tegenover zich. Hasdrubal zet zijn tocht zuidwaarts voort, maar ook hij wordt tegengehouden. Voor Hannibal hadden de Romeinen te veel eerbied, zijn broer durfden zij aan met een groote overmacht. In 207 is Hasdrubal in den bloedigen slag aan den Metaurus met bijna geheel zijn leger gesneuveld.

Strijd in Afrika. Feitelijk is dit de beslissing geweest van den strijd om de wereldheerschappij, zoo heeft Hannibal het ingezien. Hij trok terug naar Bruttium, Italië nog vasthoudend, terwijl de Romeinsche bevelhebbers het niet waagden hem te verdrijven. De senaat gaf er de voorkeur aan nu den oorlog naar Afrika te verplaatsen. In 204 landt Scipio bij U t ï c a, in 203 brengt hij met de hulp van den sjeik der Numidiërs, Massinissa, de Carthaagsche huurlegers een zware nederlaag toe, Hannibal werd ontboden om zijn vaderstad te verdedigen.

Slag bij Zama, 202. Ten slotte is het pleit beslist in den slag bij Z a m a. Hannibal had de burgerij van Carthago zoo goed mogelijk tot een leger georganiseerd, maar deze onervaren troepen stoven uiteen voor de harde slagen der Romeinsche legioenen. Een halven dag hielden de oudgediende dapperen van Hannibal stand tegen de overmacht, haast allen vonden den dood. Rome kon den vrede aan Carihago dicteeren: Spanje wordt afgestaan; de vloot zal uitgeleverd worden; Carthago mag buiten Afrika geen oorlog meervoeren; Carthago mag in Afrika alleen oorlog voeren met toestemming van de Romeinen. De overwinnaar ontving den eerenaam Africanus.

Sluiten