Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

Gevolgen van den oorlog. Carthago staat sedert onder protectoraat van Rome. Ontzaglijk veel heeft de tweede Bunische oorlog Italië gekost, een vierde der bevolking van het schiereiland is omgekomen. Groot-Griekenland is er door ten gronde gericht, Carthago heeft zich bij de voldongen feiten moeten neerleggen.

§ 3. Rome en het Oosten.

ïste en 2de Macedonische Oorlog. Nog vóór den slag bij Zama had de Republiek vrede gesloten met koning PhilippusV van Macedonië, een der opvolgers van de Diadochen, die ook over Griekenland de hegemonie voerde. Zoolang Hannibal in Italië stond, bekommerde de senaat zich weinig om den nieuwen vijand en deze hield zich op een afstand. Vandaar dat de eerste Macedonische oorlog, 215—205, al heel weinig op een werkelijken oorlog leek. Het spreekt echter vanzelf, dat Rome zich de eerste uitdaging niet zonder meer kon laten welgevallen, in den tweeden Macedonischen oorlog, 200—197, heeft het de rekening vereffend. Flamininus versloeg het Macedonische leger bij Cynoscéphalae. De vrede kostte Philippus V al zijn gebied, behalve het eigenlijhMacedonië, terwijl Griekenland onder protectoraat van Rome gesteld werd.

Antiochus van Syrië. In het Oosten bleef nu nog slechts één groote mogendheid over, die als gelijke van den Romeinschen staat kon gelden: Syrië. Daar regeerde koning Antiochus, een nazaat van de Seleucfden. De nederlaag van Macedonië had op hem een diepen indruk gemaakt: zou het Oosten ook aan de westersche macht onderworpen worden? De Grieken droegen met tegenzin de hegemonie van Rome, beloofden den Syriër gouden bergen, als hij hen kwam bevrijden, en dezen lokte de rol van kampioen voor de vrijheid wel aan. De senaat had zichkliever niet* in een avontuur in zoo verre landen willen wagen, maar de oorlog bleek op den duur onvermijdelijk.

Antiochus rekende op de Grieken. Dat werd hem een groote teleurstelling, die uitliep op de nederlaag bij Thermópylae, 191. Ijlings moest de koning vluchten naar Ephêsus, na een paar vernietigende slagen onttroonde de vrede van 189 ook Syrië: Klein-

Sluiten