Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93

den veldtocht was dus niet zoozeer gebiedsuitbreiding dan wel een noodzakelijke beveiliging van de grenzen in Gallië.

Nero, 54—68. De laatste keizer uit het Julisch-Claudisch geslacht is Nero geweest. Gedurende de eerste vijf 'jaar trad zijn gouverneur, S é n e c a, op als eerste minister, gesteund door den praefectus B u r r u s en den senaat. Maar ouder geworden deed Nero zich kennen als een karakterloozen verkwister, wiens ijdefiieid voor geen misdaad terugdeinsde. Zijn moeder, Agripplna, die zich uit heerschzucht op den voorgrond wilde pkatsen, deed hij in 59 vermoorden. Dat was het begin van een menschonteerende regeering, zooals de geschiedenis er geen tweede kan aanwijzen. Hij verstootte zifü. vrouw O c t a v i a, om haar daarna te laten ombrengen. Het eene majesteitsproces tegen de onwillige leden van den senaat volgde op het andere. Ook Seneca werd het slachtoffer van zulk een aanklacht. Een vreeselijke brand teisterde in 64 Rome. De stad werd echter prachtiger dan te voren opgebouwd.

Nero's kostbaar en onmogelijk bestuur deed op den duur een gevaarlijke gisting in het geheele rijk ontstaan. Toen de dwingeland in 66 en 67 ten slotte den naam der Romeinen nog te schande maakte door op de Olympische spelen op te treden als wagenmenner en tooneelspeler, was het uiterste bereikt. In 68 barstte de bom.

G a 1 b a, de stadhouder van Spanje, werd door zijn legioenen tot tegen-keizer uitgeroepen. De senaat en de praetorianen kozen zijn partij. Nero kon den opstand niet het hoofd bieden en liet zich door een slaaf dooden. Met hem stierf de laatste afstammeling van Caesar en Augustus. De opvolging in het rijk was in 68 een open vraag, die ten slótte door het leger zou opgelost worden.

§ 2. Het Christendom.

De Messias. In het vijftiende regeeringsjaar van keizer Tiberius,. terwijl Pontius Pilatus landvoogd was van Judea, Herodes viervorst van Galilea, zijn broeder Philippus viervorst van Ituréa en de landstreek Trachonitis, onder het hoogepriesterschap van Annas en Caiphas, kwam het woord Gods over Joannes, Zacharias' zoon, in de wildernis. En hij trad op in geheel den omtrek van den Jordaan en predikte het doopsel van bekeering tot vergeving der zonden.

Sluiten