Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

Zooals geschreven staat in het boek der uitspraken van Isalas den profeet:

De stem eens roependen in de wildernis: „Bereidt den weg des Heeren,

maakt recht zijne paden. Alle dal zal gevuld

en alle berg en heuvel geslecht worden; en de bochtige wegen zullen recht,

de hobbelige tot effen heerbaan worden."

Met deze plechtige woorden kondigt de Evangelistx) den aanvang aan van de nieuwe heilsorde bij het begin van het openbaar optreden van Jezus Christus. Hij stelt de gewichtige gebeurtenis voor als een indrukwekkenden intocht van God, naar de wijze van een oosterschen vorst, die zelfs in de onbewoonde streken, welke hij doortrekt, zich een nieuwen weg laat aanleggen.

Christus als Godsgezant neemt in geestelijken zin bezit van de wereld, voor wie de blijde boodschap der engelen in de velden van Bethlehem bestemd was.

De Voorbereiding voor het Christendom. Niet alleen in de boeken van het Oude Testament werd de komst van den Messias voorspeld, ook in de geschiedenis kan de wetenschap aanvijzen de wegen, waaJangs de Goddelijke Voorzienigheid de heidensche wereld der Oudheid voorbereidde op de stichting en verbreiding van het Christendom. De eerste oorzaak van alle historisch gebeuren is God, zonder Wiens besluit of toelating niets geschieden kan. .Meermalen is de leiding van de opperste Majesteit,boven koningen, keizers, volkeren uit, duidelijk te onderscheiden. De volledige zegepraal van Rome over Carthago verzekerde aan de Romeinen de ^tgStrseele heerschappij over de zeeën der Oudheid en daarmee de wereldheerschappij, welke aan de prediking van het Christendom door het onder één bestuur en één beschaving vereenigd keizerrijk zoo buitengewoon is ten goede gekomen. De veroveringen van Alexander den Grooten vestigden in het Oosten, van den

i) Lucas, III, i—5; zie Het Heilig Evangelie en de Handelingen der Apostelen, in vertaling uitgegeven door de Apologetische Vereeniging „Petrus •Canisius".

Sluiten