Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95

Indus tot de Adriatische Zee, de Hellenistische cultuur, welke weldra het geestelijk leven in geheel het Romeinsche Rijk zou beheerschen. De wijsbegeerte van Socrates, Plato, Aristóteles bewees de onhoudbaarheid van het polytheïsme en ontvouwde de eerste natuurlijke zedeleer, onafhankelijk van den geopenbaarden godsdienst van Israël. Deze geestelijke omwenteling had geen andere beteekenis, dan dat zij den weg effende voor de bovennatuurlijke waarheden, welke Christus kwam verkondigen.

De Katholieke Kerk. Na den zondeval van Adam en Eva, door Vondel genoemd „der treurspelen treurspel", is geen wereldgebeurtenis van zoo gewichtige gevolgen voor de menschheid geweest, dan de geboorte van Christus gedurende de regeèring van keizer Augustus. Naar den datum van dit feit regelt de wetenschap der geschiedenis haar tijdrekening.

De Zaligmaker is met alleen de Stichter van den christelijken godsdienst, die na verloop van tijd den naam aangenomen heeft van Roomsch-Katholieken godsdienst, Hij is ook de Stichter van de Roomsch-Katholieke Kerk, al is ook deze naam eerst eenige eeuwen later ontstaan.

Het Evangelie, een geschiedbron van de hoogste orde, deeltjons de eerste organisatie, van de Kerk mede en de aanstelling van den eersten Paus, den Apostel Petrus: Mattheus XVI, 18—19: „En Ik zeg u: Gij zijt Petrus en op deze steemots zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel (d.i. de macht van Satan) zullen haar niet overweldigen. En u zal ik de sleutels geven van het rijk der hemelen. En al wat gij op aarde zult binden, zal ook in den hemel gebonden zijn, en al wat gij op aarde zult ontbinden, zal ook in den hemel ontbonden zijn." Met deze woorden voorzegt Christus, dat Hij Petrus zal aanstellen tot hoofd en oppersten rechter van de Kerk. Deze belofte is door den Zaligmaker vervuld na Zijn verrijzenis, Joannes XXI, 15—*efr'„Toen zij dan gegeten hadden, zegt Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Joannes, bemint ge Mij meer dan zij? Hij zegt Hem: Ja Heer/wffitfeet dat ik U liefheb. Hij zegt hem: Weid mijne lammeren. Hij zegt hem weer een tweede maal: Simon, zoon van Joannes, bemint ge Mij? Hij zegt Hem: Ja Heer, Gij weet dat ik U liefheb. Hij zegt hem: Hoed mijne schaapjes. Hij zegt hem de derde maal: Simon, zoon van Joannes, hebt ge Mij lief? Het deed Petrus leed, dat Hij hem de derde maal zeide: Hebt ge Mij hef? en hij zeide Hem: Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U liefheb. Hij zegt hem: Weid mijne schapen."

Het begrip Kerk, de zelfstandige, gesloten organisatie van den godsdienst in een eigen, volmaakt genootschap, was aan de Oud-

7

Sluiten