Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

97

christenen *). Duizenden onschuldigen, ook de Apostelen Petrus en P a u 1 u s (volgens de overlevering 29 Juni 67) bezegelden door hun dood den trouw aan hun goddelijken Meester.

Met tusschenpoozen heeft de tijd van onderdrukking voortgeduurd tot 313. Herhaaldelijk zijn wreede keizerlijke decreten uitgevaardigd, die het sein gaven tot onmenschelijke vervolgingen 2). Maar daarmee heeft het polytheïsme zijn doel niet bereikt, de wonderbare standvastigheid der heldhaftige martelaren werd juist

Catacomben van den H. Callixtus.

een vruchtdragende propaganda onder de heidenen. In de Catacomben vond de verachte godsdienst een veilig, onderaardsch toevluchtsoord. Het bleek niet mogelijk het versleten heidendom nieuw leven in te blazen. Zijn tijd was voorbij.

Christelijke Beschaving. Die van het Christendom was aangebroken. Onze tegenwoordige maatschappij hüeft de meeste verplichtingen aan twee wereldmachten. Onze beschaving gaat terug

1) Zie hierover meer uitvoerig: H. Looyaard S. ]., De Brand van Rome onder Nero (Geloof en Wetenschap, Studiën voor onzen Tijd, serie III, no. 4).

2) Zie hierover meer uitvoerig: De Christenvervolgingen in het licht der hedendaagsche critiek. Naar het Fransen van Paul Allard (Geloof en Wetenschap, Studiën voor onzen Tijd, serie II, no. 4).

Sluiten