Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98

op den grondslag van de Grieksch-Hellenistische cultuur, de oudste in tijdsorde, maar daarnaast op het Christendom, dat door zijn bovennatuurlijke verhevenheid den natuurlijken rijkdom van het geestelijk leven der Oudheid glansrijk overtreft. Bereikte de klassieke bouwkunst den hoogsten triomf in den Griekschen tempel, de christelijke architectuur bleef daarbij niets ten achter in den bouw van de Romaansche en Gotische kathedraal met haar gewijde bestemming en devote stemming. Telt de Grieksch-Romeinsche letterkunde tal van werken, welke de eeuwen overleefden, de christelijke is in staat gebleken de wereld te verrijken met boeken zoo rijk van inhoud, dat zij den palm der onvergankelijkheid even zeker veroverden.

De H. Schrift heeft een duurzamen invloed uitgeoefend op alle talen der Europeesche volkeren. Wij kennen niet meer de slavernij, die de Oudheid als een natuurrecht beschouwde, waartegenover het Christendom 't eerst het beginsel der christelijke naastenliefde gesteld heeft. Alle volkeren van Europa hebben in later eeuwen geprezen den veredelenden invloed door de vestiging van den katholieken godsdienst op hen uitgeoefend en zien wij dit in onze dagen niet herhaald worden in de buiten-Europeesche missiën?

„Wanneer men de geschiedenis van het menschelijk geslacht in haar geheel beschouwt, is zij'verdeeld in twee groote deelen. Dan rijst ons voor den geest de Oude Wereld, die gezeten was in de schaduwen des doods, maar daartegenover de Nieuwe Wereld, die wandelt in het licht van het Evangelie. Deze verdeeling zelve is het grootste feit in de geschiedenis en geen ander geschiedkundig feit kan daarmede'worden vergeleken" (Godefroid Kurth).

§ 3. De Bloeitijd van het Keizerrijk, 70—180.

Flavische Keizers. Na den dood van Nero dongen met Galba drie generaals naar het keizerschap. Deze wedstrijd is ten slotte uitgevochten tusschen den bevelhebber in Germanië, V i t e 11 i u s, en dien in Syrië, V. e s p a s i a n u s. In den slag bij C r e m ó n a maten hun legers elkanders krachten. Vitellius moest terug op Rome, dat na een bloedig straatgevecht veroverd werd door de troepen van Vespasianus, 69.

Van dezen binnenlandschen oorlog maakte de Batavier J u 1 i u s C i v i 1 i s gebruik om, aan het hoofd van een rij van bondgenooten

Sluiten