Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iog

twee staten ontstaan, Waartoe de onverstandige politiek van Arcadius veel heeft bijgedragen. Deze keizer joeg door zijn hooghartigen moedwil de West-Goten tegen zich in het harnas. Onder aanvoering van hun koning A1 a r i k komen zij in 395 tot opstand, met duizenden trekken zij langs Constantinopel en Athene; Cóitththe, Argos, Sparta worden uitgeplunderd; ten einde raad heeft Arcadius het geweld gestuit door de provincie Blyriê aan Alarik af te staan. Om hem kwijt te raken wees het hof van Constantinopel toen den West-Goot op Italië als een gemakkelijke prooi. Dat is voor'altijd de breuk geworden tusschen Oost en West, op een oogenblik, toen de samenWerking der beide rijkshelften van het grootste gewicht zou geweest zijn.

Stilico. In 401 plunderen de West-Goten de Po-vlakte. Toen heeft Honoriuö* bekwame minister Stilico Rome althans gered door de garnizoenen op te roepen uit Brittannië. Bij Pollentia, 402, is Alarik verslagen. Honorius verplaatste Veiligheidshalve zijn residentie van het moeilijk te verdedigen Rome naar het veel sterkere Ravenna. Een paar jaar later moest Stilico ook de legioenen uit Gallië terugroepen tegen weer nieuwe horden Germanen, die telkens opnieuw in NoorÖ-Italië verschenen. Het gevolg was, dat heele Volkeren den Rijn overgingen: Franken, Boergondi'-SW^, Vandalen, Sueven dringen roovend en moordend Gallië binnen: er was geen leger meer, om hen tegen te houden, 406.

Middelerwijl hadden de Hunnen zich van Wallachije en Hongarije meester gemaakt*

Deze invallen kostten het West-Romeinsche Rijk zijn bloeiende provincies Gallië en Spanje. De Franken vestigden zich in België en Noord-Frankrijk. De Boergóndiërs stichtten een rijk langs de Saöne. De Sueven trokken verder door naar het noordwesten van Spanje, de Alanen en Vandalen zijn terecht gekomen in het midden van Spanje en Andalusië. Van Honorius' rijk bleven alleen Italië en Afrika over.

Stilico zag het einde nabij en zocht toen uitkomst door een verbond met... Alarik. Maar de trotsche Romeinen verdroegen een verdrag met den geminachten barbaar niet, HonoriW-'was! jaloersch op de bekwaamheid van zijn minister, een hofintrigue bracht Stilico op het schavot. Deze dwaze misdaad heeft vreesehjke gevolgen gehad. Alarik, woedend op den keizer, verscheen' weer in Italië, zijn VC^estGoten hebben Rome zes dagen lang uitgeplunderd, 410. Dat was de

Sluiten