Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IIO

eerste keer in de geschiedenis sedert het jaar 390 vóór Chr. Kort daarop is Alarik gestorven. Honorius heeft toen Gallië aan de Westr Goten overgelaten. Zij verheten Italië en stichtten een rijk in Frankrijk, van de Loire tot de Pyreneeën, dat zich Weldra uitbreidde ook over het noorden van Spanje, ± 415.

Maar ook Afrika zou aan de Romeinen ontweldigd worden. Gedurende de regeering van Valentinianus III, 425—455, stak de koning der Vandalen, Geiserik, in 429 de Middellandsche Zee over, de plattelandsbevolking van Afrika koos zijn partij tegen het gehate bestuur der Romeinsche ambtenaren, Carthago en Hippo moesten zich overgeven, Rome verloor zijn korenschuur en de laatste provincie, die nog rijke belastingen opbracht.

Attila. Terwijl West-Europa in deze jaren door de Germanen het onderst boven gekeerd werd, gebeurde hetzelfde in Midden-Europa door de Hunnen. Hun koning Attila was een dier oostersche vorsten, die de kunst verstaan door hun persoonlijk genïe een geweldig rijk te vestigen, dat in den regel met hen ook weer verdwijnt. Attila heeft • zijn heerschappij uitgebreid van de Wolga tot den Rijn. Hij was de schrik der hoven van Ravenna en Constantinopel. Geiserik trad met hem in overleg om Italië te veroveren. Met misschien 600.000 man begon Attila zijn opmarsen om door Gallië heen op Ravenna af te gaan; Geiserik zou dan met zijn vloot den aanval doen aan de zeezijde. Het is de minister van Valentinianus, Aëtius, geweest, wiens energieke leiding dit gevaar heeft weten te keeren. Hij sloot een verbond met de Franken, Boergondiërs en West-Goten, kreeg daardoor een sterk leger onder zijn bevelen, dwong Attila het beleg van Orleans op te breken en leverde een bloedigen veldslag tegen de Hunnen op de Catalaunische velden (Chalons sur Marne), 451.

De Romeinsche krijgskunst bracht de barbaren van Attila zulke ernstige verliezen toe, dat deze den strijd in het westen opgaf, om ten oosten van Italië zijn geluk te beproeven. In 452 verschijnen de Hunnen voor A q u i 1 é j a en vernietigen de stad. Een deel der inwoners weet te ontkomen naar de lagunen van de Po-delta en daar leggen zij den eersten grondslag van Venetië. Door de Po-vlakte neemt Attila zijn weg naar Rome, de weerlooze stad siddert voor hem, zou weer de gruwel der barbaren woeden in de paleizen der Romeinen, in de heiligdommen der Christenen? Toen opende Paus Leo de Groote onderhandelingen met Attila en door diens tusschen-

Sluiten