Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H7

lijden gehad, dan het West-Romeinsche. Na den ondergang der Hunnen verschijnen aan de Noordergrenzen de O o s t-G o t e n. Byzantium laat hun Hongarije, aan den rechteroever van den Donau. Hun koning werd Theoderik.

Theoderik de Groote, koning der Oost-Goten, 493—526. Toen Odoacer Italië overweldigd had, begonnen de keizers van Constantinopel in hun buitenlandsche politiek het streven te brengen om het West-Romeinsche rijk weer te vereenigen met hun eigen gebied. Zij beschouwen de Germanen als indringers en handhaven theoretisch hun aanspraken op het oude wereldrijk in zijn geheel. Vandaar dat Byzantium, evenals ten tijde van Arcadius en Alarik, de aandacht van de Oost-Goten naar Italië richt. Theoderik liet zich door deze voorstellingen verlokken, met toestemming van de Byzantijnsche regeering onderneemt hij een aanval op Odoacer's rijk, de Germaansche koning lijdt een paar zware nederlagen, twee jaar lang verdedigt hij zich in R a v e n n a, in 493 eindelijk is het Oost-Gotische volk meester van Italië. Voorloopig echter zou Byzantium nog niet de gelegenheid vinden om de nieuw gevestigde macht op haar beurt ten onder te brengen.

Justinianus, 527—565. Het hoogtepunt in de geschiedenis van het Oosten aan het begin der Middeleeuwen is de regeering van Justinianus. Beroemd is zijn herziening van de wetgeving. De resultaten daarvan zijn neergelegd in het Corpus Juris Justinianeum, nog heden de grondslag voor onze kennis van het Romeinsche recht (Tribonianus). Justinianus begon den bouw van de machtige Aya Sofia1), de kathedraal van Constantinopel, thans een moskee. In de zesde eeuw ontstond de B y z a ntijnsche bouwstijl, die veel toepassing gevonden heeft.

Des keizers ondernemingen, vooral zijn buitenlandsche politiek, kostten ontzaglijk veel geld. Vandaar onbarmhartig hoog opgevoerde belastingen. Bijna had de ontevredenheid daarover hem den troon gekost. In 532 brak in Constantinopel een gevaarlijke revolutie uit. De Groenen en de Blauwen hadden zich aaneengesloten tegen het drukkend despotisme, zij kozen een tegen-keizer, de troepen van Justinianus handhaafden zich nog met moeite alleen in het paleis, de keizer stond op het punt van vluchten, toen zijn vastberaden

1) Sofia is niet de naam van een Heilige, maar beteekent de Goddelijke Wijsheid.

Sluiten