Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

II. De Karolingische Hofmeiers.

Pippijn de Oude. Zeer verzwakt kwam het koningschap uit de langdurige crisis van den burgeroorlog te voorschijn. Clovis was de persoonlijke gebieder in zijn rijk geweest, die zich aan de overoude instelling der Frankische volksvergadering al heel weinig stoorde en den adel dwong tot gehoorzamen. Maar in den partijstrijd, die na 560 volgde, hadden de verschillende koningen de machtige heeren noodig, hun macht groeide op den duur die van den vorst over het hoofd. De adel werd de heerschende stand, aan hem dankte Clotharius II zijn verheffing, evenals de meeste zijner opvolgers. De herstelde eenheid van het rijk was meer schijn dan werkelijkheid, want in elk der drie onderdeden zien^j een hofmeier op het tooneel verschijnen.

Dit ambt is ontstaan tijdens den burgerkrijg. Oorspronkelijk was de hofmeiër opperceremoniemeester van het koninklijk paleis, bestuurder van het vorstelijk huishouden-en de domeinth, de m a j o r domus. Maar hij liet de gelegenheid niet voorbijgaan om de steeds slinkende macht des konings aan zich te trekken, hij werd op den duur de eerste minister, ja ten slotte erfelijk onderkoning over het rijk.

Pipf)$j n de Oude heeft^sls hofmeier dit onderkoningschap voor goed vastgelegd. Hij was de machtigste van den adel in Austrasië. Zonder zijn instemming was geen Merovinger meer bij machte de regeering te aanvaarden. Als hij in 639 sterft, kan hij zijn ambt nalaten aan zijn zoon: het geslacht der Karolingers had den voet reeds gezet op den onderste trede van den troon.

De Ondergang der Merovingers is onvermijdelijk geworden door de omstandigheid, dat na omstreeks 640 geen man van beteekenis meer uit hun geslacht is opgestaan. Het diepste verval treedt in. De vorsten zijn niet meer in staat tot regeeren door hun onbeduidendheid. Het was nog slechts een schijnkoningschap. Een kleinzoon van Pippijn den Ouden, Pippijn van Herstal, wrat zijn macht als hofmeier geducht uit te breiden door deze te centraliseeren. Toen de koning van Austrasië stierf, wilde Pippijn de regeering er blijven voeren en dus dit gedeelte losmaken van de Merovingische heerschappij. Neustrië en Boergondië kwamen daartegen in verzet, maar Pippijn versloeg hun legers en werd

Sluiten