Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Orde der Benedict ij nen» Nog staat op den Moate Cassfno de beroemde abdij door hem gesticht in 529. Zijn zuster, d e H. Scholastica, stichtte in dezelfde streek een vrouwenklooster. Benedictus heeft de grootsche gedachte van den H. Augustinus tot werkelijkheid gebracht door van zijn Orde te maken de kampioen voor de katholieke cultuur. Dat bereikte hij door de 73 artikelen van zijn beroemden kloosterregel. Deze is de grondwet der monniken geworden; geen Orde, die niet op dezen grondslag werd opgebouwd. Aan Benedictus is voor een groot deel te danken,

Abdij van Monte Cassino.

dat het bekende: „monniken en eiken sterven niet" historis&|i in vervulling ging. .

De Benedictijner-regel munt uit door veelzijdigheid. Het spreekt van zelf, dat de verdieping van het innerlijk geestelijk leven voor den kloosterling voorop staat. Maar hij mag de verworven gaven niet voor zich zelf alleen behouden, Tiij heeft ook een maatschappelijke taak te vervullen. Uit zijn afzondering treedt hij naar buiten ter verkondiging' van de goddelijke Waarheid, hij beoefent kunst en wetenschap om zich te kunnen wijden aan opvoeding en onderwijs, handenarbeid wordt hem voorgeschreven ten voorbeeld van het volk, ter leering voor de eenvoudigen in een nog onbehouwen samenleving. Binnen de veilige kloostermuren zijn heerlijke schatten van beschaving bewaard gebleven, daarbuiten treedt de Benedictijner-Orde op als een keurbende van Godsgezanten ter bekeering van de Germanen, zooals de H. Augustinus het voorzien had.

Paus Gregorius I, de Groote, 590—604. Dat alles zou on-

Sluiten