Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

133

gezind partij tegen hem. De Byzantijnen hadden geen kans meer nog ooit een belangrijk overwicht over Italië te herwinnen.

Ernstiger tegenstanders waren de Langobarden in de Po-vlakte. Hun koning A i s t u 1 f veroverde in 751 Ravenna op de Byzantijnen. Voor zoo'n aanvaller was Rome niet veilig meer. Toen ffep Paus Stephanus II de hulp in van Pippijn, den eersten Karolingischen koning der Franken. In 754 trok het Frankisch leger over de Alpen, Pavla werd ingesloten, Afstuif moest Ravenna en twintig andere steden afstaan. Pippijn schonk ze den Paus. Niet slechts dat hij over dit gebied het recht van verovering kon doen gelden, maar Byzantium had Rome reeds zooveel tientallen jaren aan zijn lot overgelaten, dat de pausen er sedert lang feitelijk het bewind voerden. In de plaats van het exarchaat van Ravenna verrees de Kerkelijke Staat. Tot 1870 is de Paus soeverein over dit rijk gebleven.

Het Katholicisme in de Duitsche landen. Naast de vestiging van de macht der Karolingen is de verdere uitbreiding van het Katholicisme als het ware de inleiding op den tijd van Karei den Grooten. Van Engeland uit is dit beschavingswerk voortgezet in Nederland en Duitschland, vooral door de Benedictijnen.

De H. W i 11 e b r o r d u s, die in ons land het christendom vestigde, was een Angelsaksisch monnik, evenals de H. Bonif a t i u s, die in Midden-Duitschland een buitengewone werkzaamheid ontwikkelde. Zij genoten den steun der Frankische hofmeiers. De staatkundige macht van het Frankisch rijk werkte hand in hand met de geestelijke macht der Kerk om in Europa den grondslag van een nieuwen tijd te vestigen. Op deze samenwerking is het grootsche gebouw der heerschappij van Karei den Grooten opgetrokken.

§ 7. De Tijd van Karei den Grooten.

Karei de Groote, 768—814, is door zijn wijsheid en geestkracht een der schitterendste figuren onder de vorsten der Middeleeuwen.

Zijn regeerihg wordt bijna geheel ingenomen door onophoudelijke oorlogen, waardoor hij de grenzen van zijn rijk beveiligen moest.

Saksische oorlogen. De voornaamste van deze oorlogen voerde

Sluiten